Słownik PR

Accompanying release

Informacja uzupełniająca, forma streszczenia, często traktowana jako załącznik, który towarzyszy obszerniejszemu materiałowi, jakim jest background release.

Ambient Marketing

Alternatywny nośnik reklamy, inny niż prasa, telewizja, radio, czy internet. To także wszystkie niestandardowe akcje, które przeprowadza się za pośrednictwem mediów klasycznych oraz innych kanałów komunikacji. Ambient media to jednorazowe realizacje marketingowe, łączące dziedziny ATL i BTL.

Amplifikacja

Wzmocnienie zasięgu komunikatu poprzez dotarcie do znajomych fanów danego fanpage'a (zasięg wirusowy).

Analiza ilościowa przekazów medialnych

Wnioskowanie na temat wizerunku firmy w oparciu o realizowany monitoring mediów. W ujęciu ilościowym uwzględnione zostają takie elementy jak: liczba materiałów jakie ukazały się w mediach z podziałem na pozytywne, neutralne i negatywne, liczba publikacji z podziałem na ich autorów oraz rodzaj medium

Analiza jakościowa przekazów medialnych

Wnioskowanie na temat wizerunku firmy w oparciu o realizowany monitoring mediów. Dokonywana jest na bazie oceny zgodności informacji jakie ukazały się w mediach z kluczowym przekazem adresowanym do odbiorców za pomocą tychże mediów. Analiza jakościowa pozwala określić wpływy publikacji medialnych na wizerunek firmy.

ATL (Above The Line)

Konwencjonalna i standardowa strategia działań reklamowych prowadzona za pomocą tradycyjnych, ogólnodostępnych mediów, tj. telewizji, radia, prasy, reklamy zewnętrznej (ang. outdoor) i wewnętrznej (ang. indoor)

Artykuł sponsorowany

Tekst zawierający treści reklamowe, układem i formą przypominający tekst dziennikarski. Tekst sponsorowany ma charakter odpłatny. Artykuł sponsorowany dodatkowo oznaczany jest dopiskiem „materiał płatny”, „materiał reklamowy” lub „artykuł sponsorowany”.

Background release

Rodzaj komunikatu prasowego kompleksowo przedstawiający dany tematu. Zawiera informacje dotyczące danego przedsiębiorstwa, jak również branży w której podmiot funkcjonuje. Służy dziennikarzom do bliższego zapoznania się z firmą. Najczęściej dołączany jest do standardowego zestawu informacji prasowych lub jako element notki.

Benchmarking

Analiza porównawcza, opierająca się na porównywaniu produktu, usługi, strategii, procesu czy operacji z konkurencją lub liderami na rynku. Wyniki uzyskane w efekcie analizy stanowią podstawę doskonalenia danej organizacji czy produktu. W konsekwencji rozwoju organizacji i usprawnieniu jej funkcjonowania, pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Brief

Dokument przedkładany agencji przez klienta, na podstawie którego strony (klient - agencja) dokonują opracowania propozycji działań operacyjnych lub/i strategicznych związanych z kształtowaniem wizerunku. Brief zawiera informacje o kliencie i jego ofercie, charakterystykę konkurencji czy grup docelowych. Zasadniczą jego część stanowią cele związane z planowaną kampanią PR.

Briefing

Narzędzie media relations; spotkanie z dziennikarzami w celu zaprezentowania konkretnego problemu. Umożliwia precyzyjne wyjaśnienie różnorodnych, często skomplikowanych kwestii.

BTL (Below The Line)

Działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu. Nośniki reklamy BTL są skierowane głównie do detalistów i konsumentów.

Capping

Limit wyświetleń danej reklamy na jednego, unikalnego użytkownika.

Clipping (press clipping)

Metoda pomiaru efektywności działań public relations, polegająca na analizie wszelkich informacji/ komunikatów, jakie pojawiają się w mediach na temat danej firmy/organizacji, pozyskanych dzięki monitoringowi mediów.

Cluttering

Nadmiar komunikatów, informacji, form reklamowych; szczególnie widoczny w mediach.

Corporate Identity (CI)

Tożsamość firmowa; system składający się ze środków graficznych, dźwiękowych i procedur charakterystycznych dla danej organizacji, pozwalających wyróżnić ją w otoczeniu. Podstawowe elementy CI to znak firmowy, znaki towarowe, typografia firmowa, barwy firmowe, styl, a także reguły ich stosowania. W praktyce CI realizowany jest poprzez wydawnictwa własne, materiały biurowe, reklamowe, oznakowanie obiektów, środków transportu, stroje personelu.

CPV (cost per view)

Średni koszt pojedynczego obejrzenia przez odbiorcę reklamy.

Data driven journalism

Dziennikarstwo oparte na danych; polega na prezentacji złożonego problemu z wykorzystaniem elementów graficznych, takich jak infografiki, diagramy, wizualne odnośniki, dzięki czemu proces zdobywania i przetwarzania przez odbiorcę informacji jest znacznie krótszy.

Edge Rank

Wskaźnik/algorytm decydujący o ważności wpisu na Facebooku, na który składa się: czas jaki upłynął od dodania wpisu, jego rodzaj (tylko tekst czy tekst + zdjęcie), aktywność odbiorców dot. wpisu (liczba komentarzy, like'ów, udostępnień).

Event Marketing

Oryginalne i nietypowe imprezy, wykłady i szkolenia organizowane w celu pozyskania nowych klientów.

E-mail Marketing

Działania marketingowe, w których wykorzystuje się pocztę elektroniczną (np. kampanie e-mailowe, newslettery, sprzedaż online)

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Zbiór zawierający listę najczęściej zadawanych pytań (np. związanych z ofertą) wraz z odpowiedziami. Celem takiego spisu jest udzielenie klientom odpowiedzi na popularne i często powtarzające się pytania, bez konieczności angażowania pracowników.

Flash mob

Technologia opracowana przez firmę Macromedia pozwalająca na tworzenie interaktywnych animacji, przeznaczonych do publikacji w Internecie, np. w postaci banerów lub całych stron internetowych.

Focus interview (zogniskowany wywiad grupowy)

Rodzaj badań marketingowych przeprowadzany na niewielkich grupach respondentów. W przeciwieństwie do badań ilościowych, fokusy nie pozwalają na wnioskowanie statystyczne i przenoszenie wyników na całą populację, za to dostarczają wielu informacji, szczególnie w zakresie czynników trudno wymiernych

Full Service

Termin oznacza pełną obsługę i zazwyczaj jest stosowany w opisie agencji reklamowych, które są w stanie zaoferować klientowi pełen zakres usług reklamowo -marketingowych, w których skład wchodzi najczęściej: planowanie strategiczne, kreacja, produkcja reklam, planowanie zakupu mediów.

Infografika

Graficzna prezentacja danych i informacji.

Investor relations

Wszelkie działania, których celem jest budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z otoczeniem inwestorskim organizacji. Do toczenia tego zaliczamy: akcjonariuszy, potencjalnych akcjonariuszy, inwestorów strategicznych, ale również podmioty stanowiące bazę i zaplecze rynku kapitałowego.

Komunikacja wizualna

Kreowane przez markę obrazy wspierające kluczowe przesłania, mówiące językiem emocji, z którymi dana marka chce się kojarzyć.

Kryzys

Sytuacja zagrażająca stabilności funkcjonowania organizacji/firmy. W praktyce PR, kryzys zagraża wizerunkowi firmy, wpływając na postrzeganie jej zarówno w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Negatywne skutki kryzysu: utrata zaufania, wiarygodności, spadek sprzedaży, utrata klientów, rynków zbytu, wycofywanie się ze współpracy dostawców, bankructwo.

Landing Page

Strona w serwisie („strona docelowa” lub „strona lądowania”), na którą zostanie odesłana osoba klikająca w reklamę/link w wynikach wyszukiwania. Wygląd i działanie Landing Page w znacznym stopniu wpływają na skuteczność kampanii.

Liderzy opinii (ang. opinion leaders)

Osoby, podmioty lub organizacje, które z uwagi na autorytet, posiadaną wiedzę i umiejętności komunikacyjne, w istotny sposób wpływają na otoczenie. Jedno z narzędzi PR; chętnie wykorzystywane do komunikowania ważnych dla organizacji przesłań.

Marketing szeptany

Rodzaj działań marketingowych polegający na podjęciu działań, których celem jest wywołanie u klientów pozytywnych rekomendacji odnośnie produktu, marki bądź usługi. Marketing szeptany jest nie tylko doskonałą formą reklamy, ale również źródłem informacji na temat opinii klientów odnośnie Twojego produktu, usługi czy samej firmy.

Media Plan

Plan rozłożenia kampanii reklamowej w czasie z uwzględnieniem poszczególnych nośników reklamy (telewizji, radia, prasy drukowanej, Internetu i reklamy zewnętrznej). Pokazuje również zasięg kampanii i jej budżet. W kampaniach internetowych media plan określa sposób reklamowania się na witrynach (w sieciach reklamowych) i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Media relations

Budowanie obustronnie korzystnych relacji z mediami. Celem mr jest ukształtowanie więzi z dziennikarzami w taki sposób, aby możliwe było skuteczne przekazywanie za ich pomocą określonych informacji do grup docelowych.Najczęściej wykorzystywane narzędzia w media relations to: informacje prasowe, konferencje prasowe, testy produktów, komunikacja bezpośrednia z dziennikarzami.

Monitoring mediów

Zestaw działań umożliwiających bieżącą obserwację i ocenę informacji, jakie ukazują się na temat firmy/organizacji, a także rynku, branży czy konkurencji w mediach. Monitoring dotyczy głównie prasy, telewizji, radia, internetu oraz agencji informacyjnych. Monitoring mediów pozwala badań nastawienie otoczenia do firmy, reakcje mediów i komentarze ekspertów oraz miany dokonujące się w wizerunku firmy w określonym czasie. Raporty z monitoringu mediów są jednym najczęściej wymienianych przez praktyków pr narzędzi, jakie wykorzystuje się do oceny efektywności public relations.

Outdoor

Reklama eksponowana na zewnątrz na tablicach, słupach ulicznych, ścianach budynków, wiatach przystankowych itp.

Outsourcing

Zlecenie wykonania części zadań niezbędnych do funkcjonowania firmy wyspecjalizowanym partnerom zewnętrznym, dzięki czemu zostaną one zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie np. usługi księgowe, marketingowe, Public Relations.

Perswazja

Techniki komunikowania mające na celu skuteczne, aczkolwiek etyczne dotarcie do finalnego odbiorcy z przekazem, który nie zostanie zniekształcony. Techniki te wykorzystuje się często w konstruowaniu przekazów informacyjnych.

Preroll

Reklama video wyświetlana przez materiałem filmowym. Wyróżnia się preroll'e pomijalne (możliwość wyłączeniu po kilku pierwszych sekundach reklamy) oraz standardowe (bez możliwości pominięcia).

Press release

Komunikat prasowy; rodzaj informacji przekazywanej przez organizację/firmę mediom celem ich dalszej dystrybucji. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, komunikat prasowy składa się z nagłówka, tytułu, podtytuł, lead, tekst właściwy, informacje uzupełniające, które zawierają szczegóły dotyczące firmy oraz informacje do kontaktu: dane personalne osoby odpowiedzialnej, telefon, fax, e-mail.

Product placement

Technika polegająca na nieinwazyjnym zamieszczaniu informacji o produkcie, lub samego produktu, w filmie, audycji, czy telenoweli.

Public affairs

Celem pa jest tworzenie i utrzymywanie korzystnego dla organizacji wizerunku, który sprzyjać ma rozwojowi działalności. Public affairs polega na utrzymywaniu pozytywnych relacji z grupami docelowymi: politykami (także lokalni), partiami politycznymi, przedstawicielami rządu oraz osobami piastującymi funkcje w tzw. urzędach centralnych. W zależności do kogo są kierowane konkretne działania, mówi się o parliament relations, governmental relations lub local (self-governmental) relations. Szczególnym rodzajem działalności pa jest monitoring legislacyjny oraz lobbing.

RWD (Responsive Web Design)

Technika projektowania strony www, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia (na komputerze, tablecie, smartfonie itp.) bez zmiany jej adresu.

SEM (Search Engine Marketing)

Marketing w wyszukiwarkach internetowych. Polega na wdrażaniu działań promocyjnych obejmujących: optymalizację stron internetowych (SEO), reklamy kontekstowe, linki sponsorowane, pozycjonowanie (zarówno w naturalnych wynikach wyszukiwania jak i płatnych), które mają na celu zwiększenie pozycji w wynikach wyszukiwania, a co za tym idzie zwiększenie ruchu w promowanym serwisie internetowym.

SEO (Search Engine Optimization)

Pozycjonowaniem stron internetowych pod kątem wyszukiwarek. Proces ten pozwala na umieszczeni danej strony WWW na pierwszych miejscach wyników organicznych wyszukiwania i jest dziedziną marketingu internetowego. W pozycjonowaniu zastosowany jest algorytm wyszukiwarek, a także poznawanie nowych algorytmów, które brane są pod uwagę podczas ustalania rangi stron i weryfikacji tych istniejących.

Slogan

Uproszczony, błyskotliwy oraz atrakcyjny przekaz bazujący na emocjach mający na celu pozyskanie (przekonanie do czegoś) danego odbiorcy.

Social Media (media społecznościowe)

Media internetowe i technologie mobilne, które umożliwiają komunikację (interaktywny dialog) z innymi ludźmi, na różnych płaszczyznach. Ich istotną zaletą jest komunikacja bez ograniczeń przestrzennych, terytorialnych, ponad granicami. Popularne serwisy społecznościowe to Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Periscope, LinkedIn.

Socjosponsoring

Ogół działań związanych najczęściej ze wsparciem organizacji społecznych. Socjosponsoring pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku organizacji (kształtowanie obrazu firmy społecznie zaangażowanej), wspierającej działalność społeczną, poprzez dotowanie np. domów dziecka, ochronek, domów spokojnej starości itp.

Strategia

Wytycza marce spójną i konsekwentną ścieżkę działania. Strategia powinna zawierać analizę otoczenia, sytuacji wyjściowej marki oraz analizę SWOT i klucz marki, cele, określone grupy docelowe, narzędzia do realizacji działań oraz ich harmonogram.

Wizerunek (Image)

Subiektywne wyobrażenie określonej organizacji, firmy, produktu, marki, usługi, osoby, które powstaje w umysłach ludzi, w otoczeniu zewnętrznym (np. społeczeństwo, klienci, kontrahenci, instytucje okołobiznesowe) i wewnętrznym (pracownicy, zarząd, związki zawodowe). Ma ono ścisły związek z szeregiem sygnałów wysyłanych do otoczenia przez podmiot, którego dotyczy proces kształtowania wizerunku.

Zarządzanie kryzysem

Ochrona wizerunku, wiarygodności i reputacji oraz budowa percepcji i przekonania, że firma, organizacja lub instytucja w sytuacji kryzysowej zachowuje się przyzwoicie i robi to, czego od niej oczekują wszyscy obserwatorzy. Celem umiejętnego zarządzania kryzysem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków kryzysowego wydarzenia.

Zintegrowana komunikacja marketingowa

Komunikacja firmy/instytucja z otoczeniem, wykorzystująca jednocześnie różne narzędzia PR, marketingu oraz social media.